DE GARANTIE MAATREGEL VAN CHARLIE’S TRAVELS MET BEHULP VAN STICHTING VEILIG VERZEKERD OP REIS

Wij, Charlie’s Travels, willen dat het geld van onze reizigers bij ons in veilige handen is onder alle omstandigheden! Dat willen wij niet alleen, daar zijn we ook wettelijk toe verplicht.

De Garantie Maatregel uitgelegd

 Hier meer info op de website van ACM

Wij moeten maatregelen treffen die jou, de reiziger, beschermd als we failliet gaan. Dat heet de garantieregeling. De maatregelen moeten ervoor zorgen:

 • Dat de reiziger zijn geld terug krijgt in geval van faillissement of;
 • Dat de reis door kan gaan, doordat een andere reisaanbieder de reis overneemt of;
 • Als de reiziger op reis is tijdens het faillissement, en het vervoer naar de
  reisbestemming ook onderdeel van de pakketreis, dat die gerepatrieerd kunnen
  worden en dat de reiziger zonder zorgen thuiskomt.

Het staat een reisaanbieder vrij om invulling te geven hoe ze aan de Garantie Maatregel voldoen. Ze kunnen zich aansluiten bij een Garantiefonds of hun eigen maatregelen treffen. Wij kiezen voor het laatste. In dat geval moeten wij duidelijk de maatregelen bekend maken bij onze reizigers. Bij deze willen we je hiervan op de hoogte stellen.

Iets meer context: waarom kent de reisindustrie een Garantie Maatregel?

In de reisindustrie betaalt de klant de reisaanbieder vaak maanden van tevoren: er wordt gebruik gemaakt van vooruitbetalingen ten aanzien van de levering. Er bestaat een risico dat de reisaanbieder de aanbetaalde gelden gebruikt om de operationele kosten (personeel, back office, huur pand, marketing, etc.) of de kosten van andere boekingen te dekken. Dit is risicovol voor de consument: als het bedrijf failliet gaat is de aanbetaling er namelijk niet meer en is de consument de dupe.

Een reis boeken en organiseren is anders dan een etentje in een restaurant. De reisorganisatie moet soms tot tienduizenden euro’s van tevoren aanbetalen om de reis vast te leggen, terwijl er bij een restaurant direct na de levering van de dienst wordt afgerekend. De Garantie Maatregel ziet erop toe dat de gelden van de reiziger niet op
voorhand worden gebruikt voor operationele kosten of andere boekingen en geven daarmee de garantie dat de reiziger zijn geld terugkrijgt bij een faillissement of dat de reis uitgevoerd kan worden. Door deze constructie wordt het geld beschermd / veilig gesteld.

Hoe werkt het Derdengeldenregeling van VVOR?

Wij werken samen met Stichting Veilig Verzekerd Op Reis (VVOR). Aanbetaalde gelden van de reiziger worden apart gezet op een onafhankelijke rekening van de derde partij met een onafhankelijk stichtingsbestuur. Stichting VVOR zorgt ervoor dat deze gelden worden beheerd tot vier weken voor aanvang van de reis, op dat moment worden alle partners betaald die de reis gaan uitvoeren. De aanbetalingen om de reserveringen te doen op moment van de boeking financiert CT Africa BV voor.

De reiziger betaalt dan ook niet CT Africa BV, maar de Stichting VVOR, die de Derdengeldenrekening beheert. Zo staat de betaling tot vier weken voordat de reis
aanvangt veilig bij de Stichting Derdengelden. Mocht CT Africa BV onverhoopt failliet gaan en de reist vangt niet aan binnen vier weken dan wordt de reiziger vanuit de Stichting terugbetaald, of er wordt gekeken naar een alternatieve reisaanbieder.

Valt het faillissement in de periode vier weken voordat de reis aanvangt, dan zijn alle partners aanbetaald en kan de reis uitgevoerd worden (evt. door een andere reisaanbieder indien nodig). Stichting VVOR rekent €10,- per persoon voor deze dienst.

Vervoer naar de bestemming

Het vervoer naar de reisbestemming is nooit onderdeel van de pakketreis overeenkomst en valt niet onder CT Africa BV. Bij faillissement valt dat niet onder de inboedel van CT Africa BV. Wij kunnen wel adviseren welke vliegtickets te boeken en kunnen de reiziger in contact brengen met een derden partij bij wie de reizigers vliegtickets kan boeken. Er is in dit geval geen sprake van een gekoppeld reisarrangement. De vliegtickets zijn geen onderdeel van ons reisaanbod.

Artikel 1 - Wanneer geldt de Garantie?

 • De reiziger maakt aanspraak op de Garantie indien CT Africa BV als gevolg van financieel onvermogen de Reisdienst (zijnde een pakketreisovereenkomst) niet (volledig en/of tijdig) kan leveren. Van financieel onvermogen is onder meer sprake indien:
  • het faillissement van de Reisorganisatie is aangevraagd;
  • de Reisorganisatie c.q. diens aandeelhouder het besluit neemt tot eigen aangifte van faillissement of het aanvragen van voorlopige surseance van betaling;
  • er ten laste van de Reisorganisatie executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen vier weken is opgeheven;
       4. een verzoek tot toepassing van de procedures van de schuldsaneringsregeling is ingediend voor de Reisorganisatie.
 • De Garantie geldt voor Reisdiensten ten aanzien waarvan op de factuur is vermeld dat de Garantie van toepassing is en [3] ten aanzien waarvan de Reisorganisatie niet optreedt als doorverkoper, conform art. 7:500 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Wat houdt de Garantie in?

 • Indien de Reisdienst nog niet is genoten draagt Stichting VVOR er zorg voor dat de voor de Reisdienst reeds betaalde Reissom [4] terugkrijgt, of dat de Reisdienst alsnog wordt uitgevoerd. De keuze hierin is aan Stichting VVOR.
 • Stichting VVOR kan een vervangende Reisdienst aanbieden, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de vervangende Reisdienst in prijs afwijkt. Het staat de reiziger vrij dit af te wijzen, tenzij de vervangende Reisdienst niet leidt tot een ingrijpende wijziging ten opzichte van de door de reiziger afgesloten Reisdienst.
 • Indien de Reisdienst reeds ten dele is genoten draagt Stichting VVOR er zorg voor dat het resterende deel van de Reisdienst alsnog wordt uitgevoerd, of dat de betaalde Reissom naar rato wordt terugbetaald.
 • Ingeval de Reisdienst personenvervoer omvat én de Garantie wettelijk verplicht van toepassing is op de Reisdienst, zorgt Stichting VVOR eveneens voor repatriëring naar het vertrekpunt van de Reisdienst.
 • Het recht op uitkering bestaat niet voor zover een andere partij de schade waarop de Garantie betrekking heeft dekt of verplicht is te dekken.
 • De Garantie strekt niet tot terugbetaling van:
  • gelden die niet in waarborg staan bij Stichting Derdengelden;
  • waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een Reisdienst; en
  • verzekeringspremies, poliskosten, creditcardkosten, wijzigingskosten, rentekosten, visakosten en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de Reissom.

Artikel 3 – Hoe wordt er aanspraak gemaakt op de Garantie?

 • Een aanspraak op de Garantie dient de reiziger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de overeengekomen einddatum van de Reisdienst of uiterlijk 60 dagen na uitspraak van het faillissement, per e-mail ([email protected]) bij Stichting VVOR in te dienen.
 • Om aanspraak te maken op de Garantie stuurt de reiziger de volgende bescheiden aan Stichting VVOR:
  • de reisovereenkomst met de Reisorganisatie of de boekingsbevestiging, én;
  • de factuur waarop staat aangegeven dat de Garantie van toepassing is, én;
  • een bewijs van betaling van de factuur (bankafschrift)
 • De aanspraak op de Garantie vervalt indien de aanspraak niet binnen de termijn en op de wijze als genoemd in lid 3.1 en lid 3.2 bij Stichting VVOR is ingediend.
 • Op verzoek van Stichting VVOR dient de reiziger alle andere informatie die van belang kan zijn voor de bepaling van de rechten en plichten van Stichting VVOR en het uitvoeren van de geplande Reisdienst of de alternatieve Reisdienst zo spoedig mogelijk te verschaffen.
 • Een vordering jegens Stichting VVOR op grond van de Garantieregeling is niet-overdraagbaar en kan niet worden bezwaard.

Inhoud

HEB JIJ VRAGEN VOOR ONZE AFRIKA EXPERTS?

DEZE BLOGS ZUL JE OOK LEUK VINDEN:

Lustrumreis: Wat betekent een lustrum?

Rwenzori Mountains in Oeganda: de perfecte plek voor een actieve lustrumreis

Selfdrive 4X4 avontuur in Zuidelijk Afrika